Internetinės parduotuvės BASAPEDA.EU taisyklės

Internetinė parduotuvė www.basapeda.eu rūpinasi Vartotojų teisėmis. Vartotojas negali atsisakyti Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Civiliniu kodeksu ir kitais vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais jam suteiktų teisių. Sutarčių nuostatos, prieštaraujančios Vartotojų teisių apsaugos įstatymui yra laikomos negaliojančiomis ir tokiu atveju taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Civilinio kodekso nuostatos. Šių Taisyklių tikslas nėra riboti ar neleisti pasinaudoti imperatyvių teisės normų nustatytomis Vartotojų teisėmis, todėl galimos abejonės turi būti aiškinamos Vartotojo naudai. Galimo ir nenumatyto šių Taisyklių nuostatų neatitikimo teisės aktams atveju, pirmenybė teikiama teisės aktų nuostatoms ir Pardavėjas jas taiko.

I. Bendrosios nuostatos
 1. Internetinė parduotuvė adresu www.basapeda.eu priklauso bendrovei MB BASU, kurios buveinė yra Kaune, buveinės adresas ir adresas korespondencijai siųsti – Draugystės g. 7C-6, Kaunas 51279, registracijos numeris 306167614; PVM mokėtojo numeris  LT100015413315; el. paštas: info@basapeda.eu, kontaktinio telefono numeris (+370) 622 00174 (skambučiai apmokestinami pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus).
 2. Naudojantis Internetine parduotuve, Kliento  įrenginiai turi atitikti minimalius Techninius reikalavimus.
 3. Šios Taisyklės skirtos Klientams, kurie yra Vartotojai, ir Klientams, kurie nėra laikomi Vartotojais, kurie naudojasi Internetine parduotuve, Elektroninėmis paslaugomis arba sudaro Pardavimo sutartis (išskyrus Taisyklių XII punktą, skirtą tik Klientams, kurie nėra laikomi Vartotojais).
 4. Kliento duotas sutikimas dėl taikomų Taisyklių nuostatų yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyrai sukurti ir (arba) Kliento Užsakymui pateikti ar Produktams rezervuoti.
 5. Internetinės parduotuvės svetainėje pateikta informacija arba, kai Užsakymai teikiami nuotoliniu būdu, nuotolinio ryšio priemonėmis, elektroninis pranešimas, patvirtinantis Taisyklių III punkto 6 dalies a papunktyje nurodytos numatomos sudaryti Pardavimo sutarties turinį, yra laikomi Pardavėjo informacija Klientui apie galimybę sudaryti sutartį, o ne pasiūlymu pagal Civilinio kodekso nuostatas.
 6. Taisyklėse vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai turi būti suprantamos kitaip:
  1. AKCIJOS – pagal Internetinės parduotuvės taisykles reguliuojamos specialios pardavimo ar paslaugų teikimo sąlygos, taikomos konkrečiu laikotarpiu galiojančiam specialiam Pardavėjo pasiūlymui, kuriuo Klientas gali pasinaudoti Internetinėje svetainėje nurodytomis sąlygomis, pavyzdžiui, Kainos arba pristatymo išlaidų nuolaida
  2. CIVILINIS KODEKSAS – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 
  3. DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas.
  4. ELEKTRONINĖ PASLAUGA – paslaugos, teikiamos Klientui Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus ir vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties nuostatomis. Kai paslaugas teikia su Pardavėju bendradarbiaujantys subjektai, atitinkamos nuostatos dėl naudojimosi šiomis paslaugomis yra numatytos tų subjektų paslaugų teikimo taisyklėse.
  5. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo tvarkoma Pardavėjo siūlomų paslaugų teikimo platforma, kurią sudaro tarpusavyje susijusių internetinių svetainių grupė, prieinama adresu www.basapeda.eu.
  6. KAB – Pardavėjo Klientų aptarnavimo biuras, kuris teikia Klientams informaciją apie Internetinės parduotuvės veiklą, įskaitant Produktus, Parduotuvę, Taisykles ir vykstančias Akcijas, Darbo dienomis Internetinės parduotuvės svetainės kontaktų skiltyje nurodytu darbo laiku ir joje nurodytais telefonais bei el. pašto adresu, siunčiant pranešimus vartotojui basapeda.eu, tiesioginiu pokalbiu internete Internetinės parduotuvės svetainės kontaktų skiltyje ir naudojantis kontaktine forma, pateikiama Internetinės parduotuvės svetainės kontaktų skiltyje kontaktai. Telefoniniai pokalbiai su Klientų aptarnavimo biuru apmokestinami pagal standartinius atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus.
  7. KAINA – eurais arba papildomai ir kita valiuta nurodyta bendra atlygio suma (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Produkto nuosavybės perdavimą Klientui pagal sudarytą Pardavimo sutartį. Pristatymo išlaidos į kainą neįskaičiuojamos, nebent Internetinės parduotuvės taikomose Akcijos sąlygose būtų aiškiai numatyta kitaip.
  8. KLIENTAS – 1) fizinis asmuo arba asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį; 2) juridinis asmuo; arba 3) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra teisnus ir veiksnus. Tuo atveju, jei Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, ji(s) įsipareigoja gauti veiksnaus savo teisėto atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį / Pardavimo sutartį ir, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį aiškiai išreikštą sutikimą, nes įprastai Internetinėje parduotuvėje sudaromos Pardavimo sutartys yra skirtos smulkiems kasdienio vartojimo (asmeniniams, o ne su verslu ar kita ūkine komercine, profesine veikla susijusiems) interesams ar poreikiams tenkinti.
  9. KREPŠELIS – paslauga, suteikiama kiekvienam Klientui, kuris naudojasi Internetine parduotuve, leidžianti jam/jai pateikti vieno ar kelių Produktų Užsakymą, rezervuoti Produktą, įrašyti nuolaidų kodus, kuriuos pritaikius Kaina sumažinama pagal taisykles, numatytas atskirose sutartyse / taisyklėse, matyti atskirų Produktų Kainas ir visų Produktų bendrą Kainą (taip pat pristatymo išlaidas) ir matyti numatomą Produktų pristatymo terminą. Suformuodamas Krepšelį Klientas pateikia pasiūlymus sudaryti Pardavimo sutartį, t.y. Klientas gali sudaryti daugiau kaip vieną Pardavimo sutartį pateikdamas vieną Užsakymą.
  10. NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Klientams automatiniu būdu periodiškai gauti iš Pardavėjo informaciją apie Produktus, Internetinę parduotuvę, įskaitant naujienas ir specialius pasiūlymus Kliento pateiktu el. pašto adresu arba telefono numeriu, esant aiškiai išreikštam Kliento sutikimui. Naujienlaiškio užsakymo ir siuntimo sąlygos yra nurodytos atskirose taisyklėse, kurios yra paskelbtos Internetinės parduotuvės svetainėje.
  11. PARDAVĖJAS – bendrovė MB BASU, kurios buveinė yra Kaune, buveinės adresas ir adresas korespondencijai siųsti – Draugystės g. 7C-6, Kaunas 51279, registracijos numeris 306167614; PVM mokėtojo numeris  LT100015413315; el. paštas: info@basapeda.eu, kontaktinio telefono numeris (+370) 622 00174 (skambučiai apmokestinami pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus).
  12. PARDAVIMO SUTARTIS – pagal Civilinio kodekso nuostatas Kliento ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis ryšio priemonėmis sudaryta Pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Produktą Klientui už nustatytą Kainą, pridėjus taikomus papildomus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas, kurios sąlygas apibrėžia šios Taisyklės. Pardavimo sutartyje nurodomas Produktas, pagrindinės jo savybės, Kaina, pristatymo paslaugos kaina ir kitos svarbios Sutarčiai sudaryti ir tinkamai vykdyti sąlygos. Kiekvienam Produktui sudaroma su Klientu atskira Pardavimo sutartis. Pardavėjas gali sudaryti Pardavimo sutartį su Klientu, kuris nėra laikomas Vartotoju, taip pat sudarydamas susitarimą nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos procedūros, kurios nors Pardavimo sutarties šalies prašymu tai patvirtinant elektroniniu pranešimu. Tai nėra laikoma Pardavimo sutarties sudarymu arba įsipareigojimu atlikti Produktų rezervaciją.
  13. PASKYRA – elektroninė paslauga, resursų kompleksas Pardavėjo IKT sistemoje, pažymėtas individualiu Kliento Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, leidžiantis Klientui naudotis papildomomis funkcijomis / paslaugomis. Klientas prisijungia prie Paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį. Klientas prisijungia prie savo Paskyros prieš tai užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje. Paskyra leidžia kaupti ir išsaugoti Kliento adresus, kuriais siunčiami Produktai, matyti Užsakymo statusą, Užsakymus ir Produkto rezervacijas ir bet kokių kitų Pardavėjo suteiktų paslaugų istoriją.
  14. PRODUKTAS – Internetinėje parduotuvėje parduodamas kilnojamasis daiktas, kuris yra Kliento ir Pardavėjo sudarytos Pardavimo sutarties dalykas, už kurį Pardavėjui sumokama Kaina, arba Produkto rezervacijos dalykas. Visi Internetinėje parduotuvėje siūlomi Produktai yra visiškai nauji.
  15. PRISIJUNGIMO VARDAS – Kliento el. pašto adresas, kurį jis nurodė Parduotuvei kurdamas Paskyrą.
  16. SLAPTAŽODIS – simbolių (raidžių ir skaičių) seka, kurią Klientas nustatė kurdamas Paskyrą, būtina autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Registruodamas Paskyrą Klientas privalo du kartus suvesti slaptažodį tam, kad būtų nustatytos ir ištaisytos klaidos. Klientas privalo išsaugoti Slaptažodžio konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). Pardavėjas suteikia Klientui galimybę daug kartų keisti Slaptažodį.
  17. TAISYKLĖS / PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS – dokumentas, nustatantis Pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas bei Parduotuvėje Klientams siūlomų Pardavėjo paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisykles. Taisyklės apibrėžia Kliento ir Pardavėjo teises ir pareigas. Šiose Taisyklėse paslaugų teikimą elektroniniu būdu reglamentuoja Civilinis kodeksas.
  18. TECHNINIAI REIKALAVIMAI – minimalūs techniniai reikalavimai, būtini ryšiui su IKT sistema, kuria naudojasi Pardavėjas, palaikyti, taip pat Paslaugų teikimo arba Pardavimo sutarčiai sudaryti, yra: (1) stacionarus kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris arba kitas multimedijos įrenginys su Interneto prieiga; (2) el. pašto prieiga; (3) interneto naršyklė: Mozilla Firefox – 17.0 ir aukštesnė versija arba Internet Explorer – 10.0 ir aukštesnė versija, Opera – 12.0 ir aukštesnė versija, Google Chrome – 23.0 ir aukštesnė versija, Safari – 5.0 ir aukštesnė versija; (4) rekomenduojama minimali ekrano raiška: 1024×768; (5) galimybė interneto naršyklėje įjungti slapukus arba Javascript; sudarant Pardavimo sutartį telefonu: (6) telefonas. Norėdamas sudaryti Pardavimo sutartį Klientas privalo turėti galiojantį / veikiantį el. pašto adresą, o nustatytais atvejais – klaviatūrą bei kitą teksto įvesties įrenginį, leidžiantį teisingai užpildyti elektronines formas
  19. TURINYS – teksto, grafiniai arba multimedijos elementai (pvz., informacija apie Produktus, Produktų nuotraukos, Produktų pristatymo vaizdinė medžiaga, aprašai, komentarai), įskaitant kūrinius, kaip tai apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, taip pat fizinių asmenų atvaizdai, kuriuos Internetinėje parduotuvėje platina Pardavėjas, Pardavėjo partneriai, Klientai arba kitas Internetine parduotuve besinaudojantis asmuo.
  20. UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, tiesiogiai išreiškiantis jo valią sudaryti Pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžiantis Produktą, kuriuos Klientas ketina pirkti bei pateikiantis Kliento duomenis, reikalingus galimai Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Kiekvieno Produkto užsakymas bus laikomas nepriklausomu Kliento pasiūlymu Pardavimo sutarčiai sudaryti (techninė pagalba). Tai taip pat taikoma, jei Pardavėjas, vykdydamas Internetinės Parduotuvės funkcionalumą, dėl objektyvių (esminių) priežasčių sąlygoja tam tikro Produkto Pardavimo Sutarties sudarymą ar turinį su sąlyga, kad dėl tiesioginio Produktų ryšio bus sudaryta kita Pardavimo Sutartis. Užsakymui gali būti suteiktas vienas numeris, o visi pasiūlymai bus vykdomi lygiagrečiai. Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas yra laikomas Pardavimo sutarties sudarymo momentu.
  21. VARTOTOJAS – fizinis asmuo, kuris su Pardavėju sudaro teisėtą sandorį, tiesiogiai nesusijusių su jokia vykdoma verslo, ūkine komercine ar profesine veikla.
  22. VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
II. Internetinės parduotuvės elektroninės paslaugos
 1. Interneto parduotuvėje Pardavėjo teikiamos nemokamai Klientams šios Elektroninės paslaugos:
  1. Paskyra;
  2. galimybė Klientams teikti Užsakymus, atlikti Produktų rezervacijas ir sudaryti Pardavimo sutartis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų; 
  3. Klientų poreikius atitinkančio reklaminio turinio pateikimas;
  4. galimybė Klientams naudotis Krepšelio paslaugomis;
  5. galimybė peržiūrėti Parduotuvėje įdėtą Turinį;
  6. Naujienlaiškis.
 2. Klientams, kurie susikūrė Paskyrą, Pardavėjas papildomai ir nemokamai Internetinėje parduotuvėje teikia šias paslaugas:
  1. Kliento naršymo seanso palaikymą po to, kai jis prisijungia prie Paskyros;
  2. Kliento Užsakymų  istorijos saugojimą ir rodymą Paskyroje.
 3. Klientas gali naudotis Paskyra gali atlikęs šiuos veiksmus:
  1. užpildęs registracijos formą ir sutikęs su šių Taisyklių nuostatomis,
  2. spustelėjęs laukelį „Registruotis“.
 4. Paslaugų sutartis sudaroma Klientui gavus patvirtinimą apie Paslaugų sutarties sudarymą, kurį Pardavėjas išsiunčia Kliento el. pašto adresu, nurodytu Klientui registruojantis. Paskyra teikiama nemokamai ir neribotam laikui. Klientas turi teisę bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties pašalinti Paskyrą, išsiųsdamas Pardavėjui atitinkamą prašymą el. paštu adresu info@basapeda.eu. Norint atlikti Užsakymą internetinėje parduotuvėje, nebūtina sukurti Paskyrą. Vykdydamas Internetinės Parduotuvės funkcionalumą, Pardavėjas gali nustatyti tokį apribojimą, visų pirma dėl tam tikro Produkto ar Produktų rūšies santykio su Paskyroje teikiamomis paslaugomis.
 5. Krepšeliu pradedama naudotis nuo to momento, kai Klientas įdeda pirmąjį Produktą į Krepšelį.
 6. Krepšelis suteikiamas nemokamai ir suformuojamas vienam apsipirkimui. Jis uždaromas pateikus Užsakymą  arba kai Klientas savo noru neužbaigia Užsakymo. Vis dėlto, Krepšelis įsimena informaciją apie Kliento pasirinktus Produktus ir pasibaigus naršymo seansui, įskaitant atsijungus, bet ne ilgiau kaip 7 dienas. 
 7. Klientas privalo:
  1. pateikti Užsakyme arba registracijos formose, pateikiamose kuriant Paskyrą, tik teisingus, aktualius ir visus reikalaujamus Kliento duomenis;
  2. nedelsiant atnaujinti duomenis, įskaitant asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui sudarant Paslaugų teikimo ar Pardavimo sutartį, ypač tuos, kurie yra būtini tinkamai vykdyti šias sutartis; Klientas turi galimybę bet kuriuo metu keisti duomenis, nurodytus kuriant Paskyrą, naudodamasis Paskyroje pateiktomis parinktimis;
  3. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis netrikdydamas Pardavėjo, Internetinės parduotuvės ar Mobiliosios programėlės veiklos;
  4. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų, Taisyklių nuostatų, taip pat nusistovėjusių papročių ir socialinių normų;
  5. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis nesukeliant nepatogumų kitiems Klientams ar Pardavėjui;
  6. laiku sumokėti visą Kainą ir apmokėti kitas Kliento ir Pardavėjo sutartas išlaidas;
  7. neteikti ar kitaip neperduoti Parduotuvės Turinio, kurį draudžiama teikti ir perduoti pagal įstatymus, ypač Turinio, pažeidžiančio trečiųjų asmenų autorines ir / ar asmenines neturtines teises;
  8. nesiimti ir nevykdyti toliau nurodytų neteisėtų veiksmų:
   • neplatinti ir neskelbti Internetinėje parduotuvėje neužsakytos komercinės informacijos ir nenaudoti Internetinėje parduotuvėje jokio įstatymų nuostatas pažeidžiančio Turinio (draudimas skelbti neteisėtą turinį);
   • atlikti IT veiksmus arba kitokius veiksmus, kuriais siekiama pasisavinti Klientui neskirtą informaciją, įskaitant kitų Klientų duomenis ar paveikti Parduotuvės veikimo principus ar techninius aspektus, ir trukdyti vykdyti mokėjimus;
   • neleistinu būdu nemodifikuoti Pardavėjo pateikto Turinį, ypač Parduotuvėje pateiktų Kainų  arba Produktų aprašymų.
 8. Skundus, pranešimus, susijusius su Elektroninių paslaugų teikimu  galima teikti el. paštu complaints@basapeda.eu.
 9.  
Pirkinių krepšelis